Szosa Lubicka 2, 87-100 Toruń,Polska
pl en

UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

Zawarta w dniu ......................... w ......................... pomiędzy:

SHAMS ALHANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Lubicka 2, tel. ........................., adres e-mail: ........................., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000668840, NIP 5252703608, reprezentowaną przez członka zarządu Karolinę Gruchałę, zwaną w dalszej części umowy Organizatorem lub Biurem,

a

........................., zamieszkałym ........................., PESEL: ……………………………., legitymującym się dowodem osobistym nr i seria ........................., zwanym w dalszej części umowy Podróżnym lub Uczestnikiem,

o następującej treści:

§ 1

Oświadczenia Organizatora

 1. Organizator oświadcza, że jest wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa kujawsko-pomorskiego pod numerem 482.
 2. Organizator oświadcza, że posiada gwarancję ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki wydaną przez Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.
 3. Organizator oświadcza, że osobą reprezentującą Organizatora jest ........................., adres: ........................., tel. ........................., e-mail: .........................
 4. Organizator oświadcza, że ochronę na wypadek niewypłacalności w postaci gwarancji ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 2, zapewnia Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, adres: ul. Wołoska 22a, 02-675 Warszawa, tel. +48 22 469 69 69,  e-mail: kontakt@wiener.pl

§ 2

Przedmiot umowy

Organizator zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Podróżnego imprezy turystycznej ........................., w terminie ........................., zwanej w treści umowy imprezą turystyczną, natomiast Uczestnik zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia (ceny) w kwocie ......................... (słownie: .........................).

§ 3

Obowiązki Organizatora

 1. Organizator zobowiązuje się do wykonania na rzecz Uczestnika imprezy turystycznej zgodnie z jej szczegółowym programem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
 2. Impreza turystyczna, o której mowa w ust. 1:
  1. obejmuje pobyt w: ........................., w terminie: od ......................... do ........................., w czasie którego Organizator zapewnia ........ noclegów;
  1. przejazd nastąpi środkiem transportu: ........................., klasa (kategoria, charakter) ........................., termin wyjazdu: ........................., termin powrotu: .........................;
  1. Podróżny zostanie zakwaterowany w obiekcie: ........................., kategorii: ........................., położonym w .........................;
  1. Organizator zapewnia ........ posiłków w postaci .........................;
  1. cena imprezy turystycznej obejmuje wycieczki do ......................... zgodnie ze szczegółowym programem, o którym mowa w ust. 1; wycieczki będą organizowane w grupach liczących ......................... osób;
  1. impreza turystyczna i objęte nią usługi turystyczne nie są dostępne dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej;
  1. udział w podróży nie wymaga znajomości języków obcych.
 3. Organizator zobowiązuje się do przekazania Podróżnemu na ........ dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej:
  1. niezbędnych pokwitowań, voucherów i biletów;
  1. informacji o planowanym czasie wyjazdu, a także o planowanych godzinach przystanków pośrednich, połączeń transportowych i przyjazdu.
 4. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa imprezy turystycznej, sprawowania opieki nad Podróżnym w czasie jej trwania oraz do udzielenia pomocy Podróżnemu, który znalazł się w trudnej sytuacji.
 5. Organizator oświadcza, że zawarł z Ubezpieczycielem Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, adres ul. Wołoska 22a, 02-675 Warszawa, tel. +48 22 469 69 69, e-mail: kontakt@wiener.pl umowę ubezpieczenia osobowego podróżnych w zakresie podstawowym obejmującym: organizację, organizację i pokrycie lub pokrycie niezbędnych z medycznego punktu widzenia kosztów leczenia Ubezpieczonego, który przebywając za granicą musiał bezzwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem powstałym w okresie odpowiedzialności Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.

§ 4

Obowiązki Uczestnika

 1. Uczestnik zobowiązany jest podporządkować się wszelkich wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli Biura umożliwiającym realizację programu imprezy oraz bezwzględnego przestrzegania miejsca i godzin zbiórek określonych w umowie i programie wycieczki.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróżnych (paszport), wiz turystycznych (o ile takich dokumentów nie zapewnia Biuro) oraz do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych. Uczestnik ma prawo zwrócenia się do Biura z prośbą o wskazanie instrukcji dotyczącej uzyskania powyższych dokumentów.

§ 5

Cena wycieczki

 1. Cena imprezy turystycznej określona w § 2 niniejszej umowy obejmuje wszelkie konieczne należności związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i kosztami wycieczek podstawowych określonych w Programie wycieczki, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. Ponadto obejmuje ona składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz podstawowe ubezpieczenie podróżnych w Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.
 2. Podróżny zobowiązuje się do zapłaty na rachunek bankowy Organizatora ................ zaliczki wynoszącej 30% ceny imprezy turystycznej w terminie do 2 dni od zakupu, a pozostałej kwoty wynoszącej 70% ceny imprezy turystycznej w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy.
 3. Cena imprezy turystycznej określona w § 2 niniejszej umowy może ulec podwyższeniu wyłącznie w razie wzrostu wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych niniejszą umową, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji tej podróży, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłat za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach, o kwotę tego podwyższenia. Cena nie może zostać podwyższona w okresie 20 dni przed datą wyjazdu.
 4. Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Podróżnego o proponowanym podwyższeniu ceny, przedstawiając kalkulację podwyższenia ceny.
 5. Podróżny jest zobowiązany do poinformowania Organizatora w terminie ........ dni od otrzymania zawiadomienia, czy przyjmuje proponowaną zmianę, czy odstępuje od umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie.

§ 5

Odwołanie wycieczki

 1. Organizator ma prawo do odwołania imprezy turystycznej z przyczyn niezależnych od Podróżnego.
 2. Minimalna liczba zgłoszeń, od których zależy realizacja imprezy turystycznej, wynosi .........................
 3. Organizator zobowiązuje się do zawiadomienia Podróżnego, na trwałym nośniku (np. na piśmie, za pośrednictwem wiadomości e-mail), o odwołaniu imprezy turystycznej i rozwiązaniu umowy w terminie i na zasadach określonych w ust. 14 Ogólnych Warunków Uczestnictwa.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej.
 2. Integralną część umowy stanowią załączniki, w tym w szczególności Program wycieczki (stanowiący Załącznik nr 1 do umowy) oraz Ogólne Warunki Uczestnictwa (stanowiące Załącznik nr 2 do umowy).
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają do niej zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 4. Strony zobowiązują się przedsięwziąć niezbędne kroki i podjąć konieczne współdziałanie w celu rozwiązania ewentualnych kwestii spornych wynikających z niniejszej umowy przed skierowaniem sporu na drogę sądową.
 5. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.........................                                                                                           .........................

Organizator                                                                                                   Podróżny

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Program wycieczki.

Załącznik nr 2 – Ogólne Warunki Uczestnictwa.

Kontakt
Informacje Kontaktowe Toruń
Szosa Lubicka 2, 87-100 Toruń,Polska
+48 690 458 838 
info@shamsalhani.pl
Informacje Kontaktowe Łazy
Aleja krakowska 165, 05-552 Łazy , Polska
+48 530 005 503
marco@shamsalhani.com
Skontaktuj się z nami
Nasz zespół wsparcia i sprzedaży jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby odpowiedzieć na Twoje pytania
Kontakt
Shams Alhani For Travel and Tourism Ltd.
Copyright © 2024. All rights reserved.