Szosa Lubicka 2, 87-100 Toruń,Polska
pl en

1.Zasady ogólne

 1. Organizatorem imprezy turystycznej w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych jest Shams Alhani Sp. z o.o., wpisana do KRS pod numerem 0000668840, NIP: 5252703608, zwana dalej „Biurem”. Dane organizatora:
  • Adres: ul. Szosa Lubicka 2, 87-100 Torun
  • E-mail: info@shamsalhani.com
  • Telefon:  +48 690 458 838
  • Wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych pod nr 482 Organem rejestrowym jest Marszałek Województwa Kujawsko-pomorskiego.
 2. Prawa i obowiązki Uczestników oraz Biura określają wydane w oparciu o art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny i ustawę o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych „Ogólne warunki uczestnictwa” (OWU), stanowiące integralną część umowy o świadczenie usług turystycznych organizowanych przez Biuro.
 3. Warunki dotyczą wszystkich imprez turystycznych organizowanych przez Biuro, w tym odpowiednio wycieczek lokalnych (fakultatywnych).
 4. Przy zawieraniu umowy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa.
 5. Zawarcie umowy oznacza, że Uczestnik (w imieniu własnych i pozostałych Uczestników z umowy) zgadza się na warunki i postanowienia niniejszej umowy.

2.Zawarcie umowy

 1. Katalogi i inne informacje pisemne Biura, a także informacje podane na stronie internetowej Biura stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Zawarcie umowy następuje każdorazowo po zapoznaniu się Uczestnika z ofertą zawartą w materiałach wskazanych powyżej i podpisaniu umowy – zgłoszenia uczestnictwa (w imieniu własnym i pozostałych uczestników) oraz wpłaceniu zaliczki w wysokości 20 % ceny całkowitej w terminie 7 dni po podpisaniu umowy – zgłoszenia uczestnictwa na wskazany przez Organizatora nr rachunku bankowego. Brak wpłacenia zaliczki w wymaganym terminie stanowi odstąpienie Uczestnika od zawarcia umowy.
 3. Zawarcie umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga zgody rodziców lub opiekunów, z podpisami opiekunów poświadczonymi notarialnie (o ile małoletni wyjeżdża bez opiekuna ustawowego).
 4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie swoich  (oraz pozostałych Uczestników) danych osobowych, niezbędnych do realizacji imprezy.

3.Warunki płatności

 1. Ceny świadczeń dla Uczestników są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.
 2. Miejscem spełnienia świadczeń z umowy jest wskazany przez Biuro rachunek bankowy określony w zawartej z Uczestnikiem umowie lub kasa Biura.
 3. Określona w umowie cena za świadczenie usługi turystycznej winna być wpłacona przez Uczestnika  w całości w terminie 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy.
 4. Biuro zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Uczestnikiem, który nie zapłaci ceny całkowitej w terminie wskazanym powyżej, tj. w terminie 30 dni przed rozpoczęciem imprezy - w takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej zaliczki.

4.Zmiana świadczeń

 1. Zmiana świadczeń przed rozpoczęciem imprezy
  1. Biuro ma prawo do nieznacznej zmiany warunków umowy przed rozpoczęciem imprezy po uprzednim poinformowaniu Uczestnika pisemnie bądź na innym trwałym nośniku (np. za pomocą e-mail)
  2. W sytuacji, gdy Biuro przed rozpoczęciem imprezy jest zmuszone zmienić główne właściwości imprezy bądź nie jest w stanie spełnić specjalnych wymagań (na których spełnienie strony wyraziły zgodę w umowie), niezwłocznie powiadomi o tym Uczestnika pisemnie bądź na innym trwałym nośniku. Biuro może w tym wypadku jednocześnie zaoferować Uczestnikowi zastępczą imprezę, w miarę możliwości o tej samej lub wyższej jakości.  W powiadomieniu, o którym mowa powyżej, Biuro informuje Uczestnika o:
   •  zmianach warunków umowy oraz o ewentualnym wpływie tych zmian na cenę;
   • terminie, w którym Uczestnik ma poinformować Biuro o swojej decyzji (tj. czy Uczestnik przyjmuje proponowaną zmianę umowy lub odstępuje od umowy ze zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie lub odstępuje od umowy i przyjmuje zastępczą imprezę);
   • odstąpieniu od umowy o udział w imprezie turystycznej ze zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie od umowy w przypadku braku odpowiedzi Uczestnika w podanym przez Biuro terminie;
   • zastępczej imprezie oraz jej cenie, jeśli jest oferowana – z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy zmiany umowy lub zastępcza impreza prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów imprezy, Uczestnik jest uprawniony do odpowiedniego obniżenia ceny.
  3. W przypadku, gdy umowa o udział w imprezie zostanie rozwiązana w związku z odstąpieniem Uczestnika na warunkach określonych powyżej, Biro nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy zwraca wpłaty dokonane przez Uczestnika lub w jego imieniu. Uczestnik w takim wypadku jest zwolniony od wniesienia opłaty za odstąpienie. Odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust. 12 OWU.
  4. Biuro zastrzega, iż zmiana przewoźnika lotniczego, godzin wylotów i wyjazdów lub powrotów, o ile nie zmienia się ilość świadczeń, nie stanowią zmiany głównych właściwości imprezy. Nie stanowi również zmiany właściwości imprezy zmiana kolejności zwiedzania, o ile program został wykonany w całości.
 2. Zmiana świadczeń po rozpoczęciu imprezy
  1. Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z umową Uczestnik ma obowiązek zawiadomić o tym Biuro (por. ust. 11 OWU).
  2. Organizator turystyki, który w czasie trwania danej imprezy turystycznej nie wykonuje przewidzianych w umowie o udział w imprezie turystycznej usług stanowiących istotną część tej imprezy, jest obowiązany, bez obciążania podróżnego dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze, również w przypadku, gdy uzgodniony w umowie o udział w imprezie turystycznej powrót podróżnego do miejsca rozpoczęcia podróży nie został zapewniony. Jeżeli jakość świadczeń zastępczych jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, organizator turystyki przyznaje podróżnemu odpowiednie obniżenie ceny imprezy turystycznej.
  3. Biuro usuwa niezgodność, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług turystycznych, których one dotyczą. W przypadku nieusunięcia niezgodności odpowiednie zastosowanie ma ust. 11 i 12 OWU oraz przepisy ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
  4. W przypadku gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu Uczestnika powrotu do kraju zgodnie z umową z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, Biuro ponosi koszty niezbędnego zakwaterowania Uczestnika, w miarę możliwości o kategorii równoważnej do określonej w umowie przez okres do 3 nocy. Ograniczenia czasowego niezbędnego zakwaterowania nie stosuje się w przypadku osób o ograniczonej sprawności ruchowej, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą oraz wszelkich osób im towarzyszących, kobiet w ciąży i osób poniżej 18 lat bez opieki, jak również osób wymagających szczególnej opieki medycznej, pod warunkiem, że organizator turystyki został powiadomiony o sytuacji tych osób co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

5.Ceny ofert last minute, promocji i zniżek dla dzieci

 1. Cena imprezy podana jest w PLN (złotych polskich) i nie zawiera dodatkowych opłat związanych z wycieczką, będących po stronie Uczestnika, takich jak m.in.: opłaty wizowe, środowiskowe, podatki lokalne, czy wycieczki fakultatywne, w których Uczestnik zgłosił swój udział.
 2. Cena na zawartej umowie jest wiążąca i Uczestnik nie ma prawa żądać obniżenia kosztów wycieczki, jeżeli przed lub po zawarciu umowy z Uczestnikiem cena danej wycieczki została obniżona z powodu ofert last minute lub innych akcji promocyjnych prowadzonych przez Biuro.
 3. Rodzaje i wysokości zniżek dla dzieci Biuro określa w treści aktualnego katalogu.
 4. W przypadku gdy Uczestnikiem imprezy turystycznej jest dziecko, osoba dokonująca rezerwacji oraz zawierająca umowę powinna powiadomić o tym fakcie, podając jednocześnie wiek dziecka wraz z dokładną datą urodzenia i przedstawić na to odpowiedni dokument. Za upoważniający do uzyskania zniżki wiek dziecka przyjmuje się wiek w dniu zakończenia imprezy turystycznej.
 5. Biuro ma prawo do sprawdzenia wieku dziecka na podstawie dokumentów osobistych. W przypadku niezgodności wieku z podanym, Biuro upoważnione będzie do naliczenia i pobrania katalogowej ceny zgodnej z wiekiem Uczestnika.

6.Obowiązki Biura

 1. Biuro jest zobowiązane przed zawarciem umowy do podania Uczestnikowi informacji wymienionych w art. 40 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
 2. Organizator podróży zobowiązany jest zgodnie z rozporządzeniem EG/2111/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. do poinformowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz. Jeżeli w dniu zawarcia umowy nie jest jeszcze znany przewoźnik lotniczy, to Biuro zobowiązuje się tymczasowo do podania nazwy przypuszczalnego przewoźnika. Jak tylko ostatecznie zostanie ustalony przewoźnik, Biuro niezwłocznie powiadomi o tym Uczestnika.
 3. Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany linii lotniczych i numerów lotów, co może się wiązać ze zmianą rozkładu przelotów.
 4. Biuro niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy Uczestnikowi, który znalazł się w trudnej sytuacji, w tym w okolicznościach, gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu podróżnego do kraju zgodnie z umową z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. Pomoc, o której mowa powyżej, polega w szczególności na udzieleniu: odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej; pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych. Odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust. 4 B OWU.
 5. Biuro może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, o której mowa w pkt 4, o ile trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej Uczestnika lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Wysokość opłaty nie może przewyższać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Biuro.

7.Prawa Uczestnika

 1. Uczestnik ma prawo do świadczeń Biura gwarantowanych umową, w szczególności zaś – do skorzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli Biura.
 2. Uczestnik zostanie objęty opieką we wszystkich przypadkach nagłych i niezawinionych przez Biuro (np. związanych z awarią autobusu, przedłużeniem odpraw celnych, postojami na granicach, opóźnieniami przelotów).

8.Obowiązki Uczestnika

 1. Uczestnik zobowiązany jest podporządkować się wszelkich wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli Biura umożliwiającym realizację programu imprezy oraz bezwzględnego przestrzegania miejsca i godzin zbiórek określonych w umowie i ofercie.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróżnych (paszport), wiz turystycznych (o ile takich dokumentów nie zapewnia Biuro) oraz do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych.
 3. Obowiązek posiadania ważnego dokumentu podróży, o którym mowa w pkt 2 dotyczy również dzieci – bez względu na ich wiek.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz dotyczących bezpieczeństwa (np. pożarowych, policyjnych itp.).
 5. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia wszystkich lokalnych opłat, których nie obejmuje umowa w miejscu pobytu (np. podatki lokalne, opłaty klimatyczne, kaucje, opłaty za telefony w pokoju hotelowym, korzystanie z minibaru itp.) – pod rygorem wystąpienia z roszczeniem o zapłatę przez Biuro na drodze postępowania cywilnego.
 6. Uczestnik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody na przedmiotach należących do Biura, innych uczestników, hoteli, linii lotniczych itp.

9.Bagaż

 1. Linie lotnicze wprowadzają maksymalne limity dla przewozu bagażu, o których Biuro informuje Uczestnika przed wylotem. Uczestnik ma obowiązek stosować się do wskazanych limitów.
 2. Biuro/przewoźnik ma prawo odmówić zabrania na pokład bagażu przekraczającego limit.
 3. W przypadku nadbagażu Uczestnik ma obowiązek dopłaty wg stawek przewoźnika

10.Ubezpieczenia

 1. Biuro posiada gwarancję wymaganą przez ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Wszyscy Uczestnicy imprez zbiorowych poza granicami Polski są ubezpieczeni w Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group. Uczestnicy imprez realizowanych w kraju nie są objęci ubezpieczeniem turystycznym.
 2. Warunki ubezpieczenia stanowią Załącznik nr 1 do OWU.

11.Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące usług turystycznych
  1. Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z umową Uczestnik może zgłosić reklamację w trakcie imprezy, bądź w terminie do 30 dni od jej zakończenia.
  2. W przypadku wystąpienia niezgodności w trakcie realizacji imprezy, Uczestnik ma obowiązek zawiadomić pilota lub innego miejscowego przedstawiciela Biura niezwłocznie, w miarę możliwości w trakcie trwania imprezy, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy, o stwierdzeniu niezgodności. Odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust. 4B OWU.
  3. Uczestnik może kierować wiadomości, żądania lub skargi związane z realizacją imprezy do Biura.
  4. Reklamacja Uczestnika powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim i doręczona listem poleconym na adres siedziby Biura lub do rąk pilota lub innego miejscowego przedstawiciela Biura.
  5. Wszystkie reklamacje rozpoznawane będą w terminie do 30 dni od dnia wpłynięcia zgodnie z zasadami określonymi w pkt 4, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku złożenia reklamacji na ręce pilota lub rezydenta w trakcie imprezy – w terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy. W szczególnych przypadkach Biuro zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu odpowiedzi do 60 dni, o czym w terminie 30 dni Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie. Do zachowania terminu wystarcza nadanie odpowiedzi w placówce operatora pocztowego przed jego upływem.
  6. W przypadku złożenia przez Uczestnika dalszego odwołania od odpowiedzi Biura, Biuro nie ma obowiązku udzielenia następnej odpowiedzi.
 2. Reklamacje dotyczące przelotu oraz bagażu
  1. Reklamacje dotyczące przelotu do/z miejsca docelowego oraz bagażu zniszczonego lub uszkodzonego w czasie przelotu samolotem podlegają uregulowaniu Konwencji Warszawskiej z 1929 r. z późniejszymi zmianami i aneksami, rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 26/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. (o zasadach odszkodowań i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub odwołania lub dużego opóźnienia lotów) oraz polskiej ustawy Prawo lotnicze.
  2. Pasażer posiadający imiennie wystawiony bilet ma prawo złożyć reklamację do przedstawiciela właściwej linii lotniczej, a w przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej – skargę do Rzecznika Praw Pasażerów w formie listu poleconego (ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa) lub drogą elektroniczną (szczegóły na: http://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl).
 3. Reklamacje związane z ubezpieczeniem podróżnym
  1. Reklamacje związane z ubezpieczeniem podróżnym można zgłaszać do Ubezpieczyciela:
   • a). W formie pisemnej – na adres wybranej jednostki Compensa lub osobiście
   • b).  w formie elektronicznej – poprzez formularz reklamacyjny na stronie internetowej www.wiener.pl
   • c). Ustnie (osobiście do protokołu lub telefonicznie)
  2. Reklamacja powinna zawierać:
   •     a). imię, nazwisko (nazwę), adres i numer telefonu kontaktowego                                zgłaszającego reklamację
   •     b).  numer zgłoszenia szkody lub numer polisy
   •     c). przedmiot reklamacji
   •     d). uzasadnienie reklamacji, z podaniem ewentualnych dowodów
  3. Reklamacja rozpatrywana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli z uwagi na szczególnie skomplikowane sprawy nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi we wskazanym wyżej terminie, termin ten zostaje wydłużony do nie więcej niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostaje poinformowany o:
   •   a). Przyczynie opóźnienia
   •   b). Okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy
   •   c). Przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi
  4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Compensa powiadamia zgłaszającego reklamację w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, przy czym udzielenie przez Compensę odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną jest możliwe wyłącznie na wniosek klienta.
  5. Zgłaszający reklamację może wystąpić do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy.
  6. Spór może zostać rozstrzygnięty w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego, prowadzonego przez Rzecznika Finansowego (adres strony www.rf.gov.pl), albo postępowania przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego (adres strony www.knf.gov.pl)
  7.   Zgłaszającemu reklamację przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczen przed sądem powszechnym. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia bądź przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
  8. Compensa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego

12.Odpowiedzialność Biura, wyłączenie/ograniczenie odpowiedzialności

 1. Biuro ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych umową, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez Biuro, czy przez innych dostawców usług turystycznych. Jeżeli przepisy szczególne ograniczają zakres albo warunki, na jakich odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest wypłacane przez dostawcę usług turystycznych, które są częścią imprezy, takie same ograniczenia stosuje się do Biura.
 2. Uczestnikowi przysługuje obniżka ceny, za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem Uczestnika. Odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust. 4B OWU.
 3. Obniżka ceny, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, o których mowa powyżej, podlegają odpowiedniemu obniżeniu w przypadku skorzystania przez podróżnego z obniżenia ceny lub odszkodowania, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na podkład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.
 4. Uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność z umową w przypadku, gdy Biur udowodni, że: winę za niezgodność ponosi Uczestnik lub winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć lub niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.
 5. Biuro wyłącza odpowiedzialność w stosunku do Uczestników rezygnujących z imprez w czasie ich trwania, chyba, że rezygnacja nastąpiła w przypadkach określonych w ust. 4B OWU i w przepisach ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
 6. Biuro nie gwarantuje miejsca w środku transportu (busie, autokarze lub samolocie) w razie samowolnej (to jest niezaakceptowanej przez Biuro) zmiany przez Uczestnika miejsca wsiadania lub wylotu.
 7. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za podjętą przez odpowiednik urzędników granicznych/imigracyjnych odmowną decyzję wpuszczenia Uczestnika do danego kraju, jeśli okoliczność taka nastąpi wyłącznie w związku z działaniem lub zaniechaniem takich urzędników i z przyczyn niezawinionych przez Biuro. Odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust. 6 OWU.
 8. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie bagażu, jeżeli winę za szkodę ponosi Uczestnik lub osoba trzecia niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych lub została spowodowana nieuniknionymi, nadzwyczajnymi okolicznościami.
 9. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za zmianę programu imprezy turystycznej dokonaną na życzenie i za zgodą Uczestników imprezy.
 10. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za umowy zawierane przez Uczestnika w miejscu pobytu z podmiotami trzecimi, bez pośrednictwa Biura.
 11. Biuro ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do trzykrotności ceny imprezy, nie dotyczy to jednak szkód na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie przez Biuro lub w wyniku rażącego niedbalstwa.
 12. Odpowiedzialność Biura ograniczona jest również w przypadkach określonych w umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
 13. Opisane w katalogu wycieczki fakultatywne podane są tam jedynie informacyjnie i nie stanowią oferty handlowej. Biuro nie gwarantuje także, że będą one wszystkie realizowane.

13.Obowiązkowa – ustawowa gwarancja Organizatora Turystyki

 1. Biuro posiada odpowiednią gwarancję ubezpieczeniową wystawioną przez Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group – nr gwarancji i nazwa Towarzystwa Ubezpieczeń jest każdorazowo podawana na umowie, a dodatkowo każdy Uczestnik, wpłacający przynajmniej zaliczkę, może otrzymać na żądanie kopię certyfikatu gwarancji ubezpieczeniowej Biura.
 2. Ubezpieczenie obejmuje sytuacje, gdy biuro wbrew obowiązkowi nie zapewnia Uczestnikowi powrotu do kraju oraz pokrywa zwrot wpłat wniesionych przez Uczestników w razie niewykonania.
 3. Warunki uruchomienia ubezpieczenia wskazane są w certyfikacie gwarancji.

14.Odwołanie imprezy

 1. Biuro może rozwiązać umowę i dokonać zwrotu Uczestnikowi wpłat dokonanych z tytułu imprezy (po potrąceniu składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy), bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:
 2. Nie osiągnie zakładanego minimum grupy i powiadomi Uczestnika o rozwiązaniu umowy nie później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej;
 3. Wystąpią nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności i powiadomi Uczestnika o rozwiązaniu umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy.
 4. Biuro w w/w przypadkach dokonuje zwrotu wpłat dokonanych z tytułu umowy w terminie 13 dni od dnia jej rozwiązania.

15.Rezygnacja z imprezy lub zmiana terminu

 1. Uczestnik może odstąpić od umowy w każdym czasie przed jej rozpoczęciem. Odstąpienie od umowy wymaga pisemnego oświadczenia Uczestnika doręczonego do Biura.
 2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora opłaty z tytułu odstąpienia od umowy, której zryczałtowana wysokość (wyliczona od ceny imprezy pomniejszonej o składkę na Turystyczny Fundusz Pomocowy oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji) wynosi:
  • 50% ceny imprezy turystycznej, jeżeli odstąpienie nastąpiło do 30 dni przed rozpoczęciem wycieczki;
  • 75% ceny imprezy turystycznej, jeżeli odstąpienie nastąpiło do 14 dni przed rozpoczęciem wycieczki;
  • 90% ceny imprezy turystycznej, jeżeli odstąpienie nastąpiło do 7 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
 3. Opłata za odstąpienie od umowy w trakcie trwania imprezy (przerwanie uczestnictwa lub odstąpienie od umowy po dacie rozpoczęcia imprezy) wynosi 100% ceny imprezy.
 4. Każdorazowo do opłaty za odstąpienie Organizator dolicza również składkę na Turystyczny Fundusz Pomocowy (która nie podlega zwrotowi) oraz składkę na ubezpieczenie kosztów rezygnacji (o ile Uczestnik takowe wykupił). Składki potrącane są z wpłaty Uczestnika.
 5. Opłata podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez Podróżnego.
 6. Jeżeli zgodnie z zawartą umową w imprezie turystycznej ma wziąć udział kilku Uczestników, odstąpienie od umowy choćby jednego z nich lub zmiana wieku uczestnika upoważnia Biuro do dokonania ponownej kalkulacji ceny za udział w tej imprezie turystycznej.
 7. Odstąpienie od uczestnictwa w wycieczce lokalnej (fakultatywnej) zakupionej przed wyjazdem z Polski możliwe jest bezkosztowo, o ile zostanie zgłoszone co najmniej jeden dzień przed rozpoczęciem imprezy głównej, w trakcie której dana wycieczka lokalna (fakultatywna) miała zostać zrealizowana. Po rozpoczęciu imprezy turystycznej opłata za odstąpienie od uczestnictwa w imprezie fakultatywnej wynosi 100% jej ceny.
 8. Uczestnik może opcjonalnie dokupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji zapewniane przez Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group .

16.Przeniesienie uprawnień i zobowiązań wynikających z zawartej umowy

 1. Biuro nie przewiduje możliwości zmiany Uczestników po zawarciu Umowy. W przypadku niemożności udziału w imprezie przez Uczestnika zastosowanie mają postanowienia ust. 15 OWU.

17.Ochrona danych osobowych

 1. Biuro jest administratorem danych osobowych Uczestników.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania umowy.
 3. Uczestnicy mają prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wnoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych.
 4. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Organem nadzorczym w Rzeczpospolitej Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Biuro przetwarza dane osobowego w celu wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych, świadczenia usług na podstawie umowy oraz zapewnienia niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Biura, wskazanego poniżej.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. dotyczy prawnie uzasadnionego interesu Biura polegającego na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzenia roszczeń, badania satysfakcji oraz marketingu bezpośredniego. Jeżeli Uczestnicy wyrażą zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną przetwarzania ich danych będzie również art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 7. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody Uczestników, przysługuje im prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 8. Odbiorcami danych osobowych będą: linie lotnicze, autokarowe, promowe, hotele, towarzystwa ubezpieczeniowe, w tym Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, banki, operatorzy płatności, agenci współpracujący z  Organizatorem na podstawie umów agencyjnych i franchisingowych, kontrahenci zagraniczni, w  celu realizacji zawartej umowy, podmioty wspierające procesy księgowe i  prawne oraz podmioty świadczące usługi IT, w tym hostingu oraz organy państwowe, w tym organy podatkowe.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonania umowy, czas niezbędny do prawidłowego rozliczenia umowy oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów podatkowych.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane również przez czas prowadzenia przez Biuro działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Uczestników sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych

18.Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych umową oraz OWU zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
 2. Ewentualne spory, strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia – przez właściwy miejscowo sąd.
 3. Niniejsze warunki obowiązują dla umów zawartych od dnia 10.04.2024  .

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Warunki ubezpieczenia.

Kontakt
Informacje Kontaktowe Toruń
Szosa Lubicka 2, 87-100 Toruń,Polska
+48 690 458 838 
info@shamsalhani.pl
Informacje Kontaktowe Łazy
Aleja krakowska 165, 05-552 Łazy , Polska
+48 530 005 503
marco@shamsalhani.com
Skontaktuj się z nami
Nasz zespół wsparcia i sprzedaży jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby odpowiedzieć na Twoje pytania
Kontakt
Shams Alhani For Travel and Tourism Ltd.
Copyright © 2024. All rights reserved.